Ontwerp van aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer
Nadat er consensus bestaat over de gewenste signalisatie, maakt AACON het ontwerp van aanvullend reglement op, volgens de richtlijnen van de Vlaamse Overheid. We waken erover dat het een zeer leesbaar document is, waardoor het in de toekomst nog steeds duidelijk blijft waarom een bepaalde maatregel ingevoerd werd.

Principieel wordt ofwel een gecoördineerd reglement opgemaakt dat het hele grondgebied bestrijkt, ofwel een reglement per straat. Deze laatste verdient de voorkeur omdat het het meest werkbare is. Naast de reglementen die per straat worden opgemaakt, kunnen er ook opgemaakt worden voor gebiedsdekkende maatregelen (zonale afbakeningen, afbakening bebouwde kom, ...).

Het ontwerp van aanvullend reglement is zo opgesteld dat het rechtstreeks kan geagendeerd worden op de gemeenteraad, desgevallend het college, of ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de bevoegde minister. Ook hierin proberen we de gemeentelijke administratie maximaal te ontlasten.